Protocol Verantwoord Bioscoopbezoek

 *Ingevolge de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van 20 augustus 2020 zal de zaalcapaciteit terug verhoogd worden naar 200 personen per voorstelling vanaf 01/09/2020!*

 

*Vanaf 01/09/20 wordt de veiligheidsafstand in de bioscoopzaal teruggebracht naar 1 meter of 1 stoel tussen de bubbels mits verzameling van de gegevens van één persoon per bubbel in het kader van de "Contact Tracing" (Officiële publicatie).* In de rest van het gebouw blijft de te respecteren veiligheidsafstand 1,5 meter.  De mondmaskerplicht blijft gelden in het hele bioscoopgebouw (behalve voor de duur van de consumptie van snacks en dranken).

 

*Het zal eveneens mogelijk zijn om vanaf 01/09/2020 een afwijking op dit maximum op lokaal vlak overeen te komen met de Burgemeester en de bevoegde Minister!*

 

De officiële teksten bevinden zich in het MB en de FAQ.

Preambule:

 

 1. Dit protocol werd geschreven in de optiek van een heropening op 1 juli 2020.
 2. De afspraken gelden voor vertoningsactiviteiten in alle Belgische bioscopen
 3. Het protocol is sectorspecifieke een aanvulling op de “Generieke Gids om de verspreiding van Covid-19 op het werk tegen te gaan” die opgesteld werd door de overheid en de sociale partners.
 4. Uitgangspunt is dat de protocolbepalingen zo helder en hanteerbaar mogelijk zijn voor alle bioscopen, medewerkers en bezoekers.
 5. Bioscopen maken afspraken zichtbaar op en binnen in de bioscopen en via hun digitale
 6. Bij aanpassing (versoepeling/verzwaring) van maatregelen door de overheid zal FCB in overleg met de GEES deze aanpassingen opnemen in het protocol daar waar van toepassing. Wijzigingen van het protocol worden per nieuwsbrief gedeeld met de Belgische bioscopen. Bioscoopuitbaters delen deze wijzigingen met hun
 7. Er wordt aan de werkgevers gevraagd om voorafgaand aan de heropening met het Comité voor Preventie en Bescherming, de Ondernemingsraad of de syndicale delegatie – indien aanwezig – overleg te plegen over de toepassing van de modaliteiten van dit protocol in de bioscoop.

 

Voor de bioscopen:

 

 1. Regels hangen bij de ingang van de bioscopen en worden binnen zoveel mogelijk herhaald.
 2. Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot mensen die niet tot zijn bubbel behoren kan houden in de ruimten van bioscopen.
 3. Stimuleer zoveel mogelijk digitale verkoop van tickets en contactloos betalen, hiermee wordt kassacontact geminimaliseerd.
 4. Beheers het maximumaantal bezoekers dat tegelijkertijd in de bioscoop mag zijnen die in- en uitstromen (FCB informeert zo snel mogelijk de bioscoopuitbaters over eventuele wijzigingen in het Ministerieel Besluit dienaangaande):
 • Vanaf 01/07/2020 zal het maximale aantal bezoekers per zaal 200 bedragen met inachtname van 1,5 meter afstand tussen mensen die niet tot dezelfde bubbel behoren.
 • In een latere fase zal de capaciteit in nauw overleg met de overheid en de Groep van Experten bevoegd voor de Exit Strategie verder opgetrokken worden teneinde terug een normaal exploitatieniveau te bereiken.

 

Daarnaast moet de in- en uitstroom van bezoekers worden beheerst, dat kan worden gerealiseerd door bij filmprogrammering rekening te houden met spreiding van aanvangstijden en tussen filmvoorstellingen in een zaal tenminste 20 minuten te plannen zodat inkomende en uitgaande bezoekers elkaar niet ontmoeten.

 1. Zorg dat medewerkers op veilige wijze (contactloos) ticketcontroles kunnen uitvoeren.
 2. Indien mogelijk, inzet van medewerker(s) bij de ingang van de bioscoop; zij attenderen bezoekers actief op de geldende maatregelen en gewenste gedragingen. Daarnaast wordt door medewerkers toegezien op het gebruik van desinfectiemiddelen door
 3. Maak contactoppervlakken (bijvoorbeeld balies) en aanraakpunten (bijvoorbeeld betaalterminals, deurknoppen en vuilbakken) meerdere keren per dag schoon op de normale wijze. Frequentie afhankelijk van gebruiksintensiteit en in overleg met schoonmaakbedrijf indien aanwezig.
 4. Vorm of instrueer uw medewerkers om bovengenoemde punten op juiste wijze te kunnen uitvoeren.
 5. Voorzie een realistisch simulatiemoment voor de officiële heropening.

 

Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd.

 

Voor de bezoekers:

 

 1. Houd 1,5 meter afstand van andere personen die niet tot je bubbel behoren en volg de aanwijzingen die maximaal éénrichtingsverkeer doen ontstaan.
 2. Niet eerder dan 30 minuten voor aanvang van de voorstelling in de bioscoop aanwezig
 3. Direct na de voorstelling de bioscoop via duidelijk aangegeven route verlaten.
 4. Kom niet naar de bioscoop als je zelf of iemand uit hetzelfde huishouden verkouden bent of griepklachten
 5. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel
 6. Koop het bioscoopticket vooraf online via de website of mobiele app van de bioscoop. Indien dat niet mogelijk is, reserveer uw plaats(en) en betaal deze bij de kassa contactloos.

 

________________

 

Sectorspecifieke aanvulling: Heropening van bioscopen

 

Vanaf het moment dat de bioscopen weer open gaan voor publiek staat voor de Belgische bioscoopuitbaters veiligheid  van de medewerkers en de bezoekers voorop.

 

We vinden het belangrijk om in de periode dat het voor mensen lastig is om vertier te vinden een lichtpuntje te zijn.

 

Direct na het belang van veiligheid volgt daarom uiteraard dat film een ochtend/middag/avond uit is en dat de beleving van de bezoeker en de collectiviteit hiervan centraal staan, ook in deze tijden. In de hierna volgende tekst beschrijven wij vooral de praktische invulling van de protocol bepalingen. We roepen alle bioscopen op om goed na te denken over hoe de filmbeleving in hun bioscoop zo optimaal mogelijk kan zijn.

 

De eerste periode vanaf opening zal alles beperkt zijn. We beschikken over minder films, omdat de filmstudio’s veel van hun producten naar volgend jaar hebben doorgeschoven. FCB  zal aan de bioscoopuitbaters nadrukkelijk rekenschap geven van de (nieuwe) voorwaarden van de huidige 1,5 meter regels ten opzichte van personen die niet tot dezelfde bubbel behoren, een en ander via de protocolbepalingen zoals hierboven geschetst. Binnen deze protocolbepalingen zullen aanpassingen gemaakt moeten worden m.b.t. bijvoorbeeld openingstijden, de maximaal toegestane capaciteit van een zaal e.d. Hierdoor kunnen we iedereen weer op een veilige en prettige manier ontvangen in onze bioscopen .

 

Een bioscoop beschikt over meerdere ruimtes waaronder foyer, shops, toiletten en natuurlijk de zalen. Met een juiste programmering is het hierdoor relatief gemakkelijk om de bioscoopbezoekers te scheiden en de toeloop te doseren. FCB adviseert de bioscoopuitbaters om hiertoe een Social Distancing procedure met aangescherpte hygiëne en veiligheidsmaatregelen op te stellen.

 

FCB zal daartoe een voorbeeld procedure opstellen waarnaast bioscoopuitbaters hun eigen procedure kunnen opstellen. De exploitanten kunnen dit  implementeren en zullen dit zo lang als nodig is, moeten blijven uitvoeren.

 

Door de bioscopen met de bijbehorende beperkende maatregelen te openen, kunnen we naast een vertrouwd uitje tevens continuïteit aan onze medewerkers bieden om van daaruit continuïteit voor de bioscopen zelf te creëren (investering in de toekomst).

 

Social Distancing:

 

Het spreiden van de bezoekers gedurende het gehele bezoek. Het minimaliseren van het contact tussen bezoekers onderling en tussen medewerkers en bezoekers. We kunnen hierin de 1,5 meter regel tussen mensen van verschillende bubbels probleemloos ten uitvoer brengen.

 

Uitgangspunten

 

Onderstaande uitgangspunten zijn de basis voor Social Distancing binnen de bioscopen:

 

 • Veilige omgeving voor alle medewerkers en
 • Het bieden van een welkom en vertrouwd
 • Vertrouwen terugwinnen van onze
 • Naleven van de 1,5 meter maatregel tussen mensen van verschillende bubbels.
 • Er is nimmer sprake van rechtstreeks fysiek contact tussen bezoeker en medewerker.
 • Aanvullende hygiëne

 

Basisprincipes ticketverkoop/zaalbezetting:

 

 • Het maximum aantal toegelaten personen per zaal wordt ter naleving van de social distancing teruggebracht naar:
 • Vanaf 01/07/2020 zal het maximale aantal bezoekers 200 per zaal bedragen met inachtname van 1,5 meter afstand tussen mensen die niet tot dezelfde bubbel behoren
 • In een latere fase zal de capaciteit in nauw overleg met de overheid en de Groep van Experten bevoegd voor de Exit Strategie verder opgetrokken worden teneinde terug een normaal exploitatieniveau te bereiken.

 

Deze aantallen kunnen in functie van de evolutie van de sanitaire crisis en in overleg met de bevoegde instanties naar boven of beneden bijgesteld worden.

 

 • Er wordt toezicht gehouden op het respect van de social distancing maatregelen binnen de zalen. (bvb. Zetels worden geblokkeerd, op voorhand gereserveerd,…).

 

Om de uitgangspunten na te kunnen leven zijn de maatregelen in onderstaande 3 clusters verdeeld:

 

 • Beheersen bezoekersstroom naar bioscoop
 • Social Distancing tijdens
 • Veiligheid en Hygiëne voor medewerkers en

 

Beheersen bezoekersstroom naar bioscoop toe:

 

 • Specifieke Corona-opening: Bioscoopuitbaters kunnen op een verantwoorde manier hun bioscopen weer openen met een op basis van de 1,5 meter afstand maatregel tussen mensen van verschillende bubbels uit te werken programmeringsschema en een voor iedere doelgroep interessant filmprogramma. De uitwerking zal per bioscoop verschillen, omdat de bioscopen allemaal een andere capaciteit hebben.

 

 • Stimuleren online ticketverkoop: FCB adviseert de bioscoopuitbaters om zoveel mogelijk tickets via het online kanaal te verkopen. Hierdoor wordt het aantal contact- en wachtmomenten voor de bezoekers in de bioscoop

 

 • Bezoek bioscoop in de regio: verplaats je niet te ver, zoek het dicht bij

 

 • Spreiding van de filmprogrammatie: naast het inperken van het aantal beschikbare zetels per voorstelling, wordt met het maken van de filmprogrammering een aanzienlijke spreiding tussen aanvangstijden aangehouden. Onze bezoekers wordt tevens gevraagd om niet eerder dan 30 minuten voor aanvang van de voorstelling naar de bioscoop te komen. Hiermee zal de toestroom naar de bioscoop toe beheersbaar blijven en zijn er maar een beperkt aantal bezoekers gelijktijdig in de algemene

 

 • Extra inzet medewerkers ruimtelijke beheersing: Het aantal bezoekers in de foyer, shop en toilet wordt beheerst, gecontroleerd en verspreid door de inzet van

 

 • Extra reiniging van de ruimtes: Meer doorgedreven reiniging van de zalen wordt mogelijk door het feit dat er meer tijd zal zijn tussen 2 voorstellingen in de zaal.

 

 

Social Distancing tijdens het bezoek:

 

 • Ticketcontrole: Uitgangspunt is dat elk contactmoment tussen bezoeker en medewerkers veilig, soepel en snel Er is enkel een visuele ticketcontrole ipv het ‘scheuren van het

kaartje’. De medewerker kan dan zonder contact het kaartje scannen/controleren om daarna verdere instructie aan de bezoeker te kunnen geven.

 

 • Toiletgebruik: FCB raadt aan om het respect van de 1,5 meter regel maximaal te laten respecteren (o.a. mogelijk door toiletten/urinoirs buiten gebruik te stellen). Het afwisselend gebruik/reiniging van de toiletten is eveneens aan te raden. Hiertoe moet medewerkerstoezicht (regelmatige controle) worden ingezet.  Dit wordt regelmatig gecontroleerd.

 

 • In- en uitloop voorstellingen: een bezoek aan een bioscoop moet zorgeloos verlopen. Het verlaten van de zaal moet conform de afstandsregels worden uitgevoerd. Dit proces zal begeleid worden door medewerkers. FCB adviseert om te zorgen dat er maar één zaal tegelijkertijd uitloopt. Bioscopen moeten buiten de zalen ‘eenrichtingsverkeer’ stimuleren/creëren, een en ander kan bijvoorbeeld via bewegwijzering, grondstickers (in, uit), posters, raamstickers etc,

 

Veiligheid & Hygiëne voor medewerkers en bezoekers:

 

FCB  raadt met betrekking tot veiligheid en hygiëne omtrent de volgende zaken aan:

 

 • Naleving: De operationele manager van de bioscoop is verantwoordelijk voor de naleving van dit protocol. In functie wordt hij dan de Coronatoezichthouder. In geval van mogelijke afwezigheid van de Coronatoezichthouder wordt hij in die functie vervangen door een andere medewerker
 • Coronatoezichthouder: De hoofdtaak van de Coronatoezichthouder is er op toe te zien dat het protocol op juiste wijze wordt nageleefd. Daarnaast is hij/zij het eerste aanspreekpunt bij vragen met betrekking tot veiligheid en hygiëne.

 

 • Medewerkersinstructie en -vorming: Om de veiligheid van bezoekers maar zeker ook van medewerkers te kunnen garanderen, is een adequate communicatie van uw medewerkers van groot belang. Zorg daarom voordat de bioscoop open gaat voor een goede uitleg met betrekking tot alle processen in en rondom de bioscoop

 

 • Extra bescherming medewerkers: Faciliteer voor medewerkers extra materialen zoals mondmaskers en het gebruik van hygiëne handschoenen. Daarnaast worden de medewerkers voorzien van extra hygiëne instructies. De materialen worden gratis aan werknemer beschikbaar gesteld.

 

 • Contactloos betalen: Indien toch aan de kassa betaald moet worden, probeer cash betalingen tot een minimum te beperken of het liefst zelfs uit te sluiten. Dit geldt voor zowel ticketkassa’s alsook shopkassa’s. Contactloos betalen moet duidelijk worden Vermijd altijd fysiek contact bij betalingshandelingen.

 

 • Handdesinfectie-middelen: plaats op meerdere plaatsen in de bioscoop desinfectiemiddelen voor bezoekers en

 

 • Extra schoonmaak: Maak deurknoppen en andere handcontactpunten meerdere keren per dag schoon op de normale wijze. Frequentie afhankelijk van gebruiksintensiteit en in overleg met schoonmaakbedrijf indien aanwezig.

 

 • Toiletten: Schoonmaken volgens het normale programma. Contactpunten en handenwasfaciliteiten extra goed schoonmaken. Frequentie in overleg met schoonmaakbedrijf (indien aanwezig) vaststellen. Zorg voor voldoende (aanvulling van) (vloeibare) zeep en materialen om handen af te drogen.

 

 • Uitgifte van consumpties: Met betrekking tot uitgifte van consumpties gelden de genoemde uitgangspunten. Medewerkers moeten specifiek geïnstrueerd worden m.b.t veiligheid en hygiëne rondom consumptie uitgifte. Vermijd altijd fysiek contact bij overdracht van consumpties aan bezoekers. Aanplakking van instructies voor de klanten om hen aan te manen om enkel de producten die zij zullen kopen aan te raken.

 

 • Social Distancing communicatie: Probeer op zoveel mogelijk plekken in de bioscoop bezoekers te attenderen op de Social Distancing regels. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld wachtlijnen en vloerstickers worden ingezet.

 

FCB:

FCB zal zoveel als mogelijk ondersteuning bieden bij uitvoering van de in dit protocol gestelde regels. Aanpassingen van het protocol worden via ‘speciale nieuwsbrief’ gecommuniceerd.

Vanzelfsprekend zijn we flexibel om eventuele aanvullende maatregelen in onze plannen te verwerken.

 

 

 

 

 

 

Filmfeest

... Inhoud in aanmaak ...

CONTACT US

Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
+32(0)495 52 97 12

AFFILIATIN

WebMaster : J-une